Ons onderwijs

Basisschool Meer en Dorp is een katholieke school waar eigentijds onderwijs wordt verzorgd en kinderen veiligheid ervaren om optimaal te ontwikkelen en te beleven.

BS Meer en Dorp biedt goed onderwijs, waarin we leerlingen zover brengen dat ze hun plaats in de wereld in kunnen nemen. We onderschrijven in ons onderwijs de drie domeinen van Biesta (2014) waarin we doelen kunnen stellen aan ons onderwijs (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming).

Op BS Meer en Dorp zijn deze drie domeinen zichtbaar, voelbaar, merkbaar, en – als het kan – meetbaar terug te vinden in onze pijlers: Ontwikkelen, Beleven en Veiligheid. Dit zijn de kernwoorden van onze visie op onderwijs, voortkomend uit onze missie.

1. Ontwikkelen

Basisschool Meer en Dorp wil een school zijn waar kinderen graag naar toe gaan, waar gestuurd wordt op goede leeropbrengsten voor ieder kind en waar ook een duidelijke plaats is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. BS Meer en Dorp is een school waar geleerd wordt en waar toekomstbestendig onderwijs wordt verzorgd. Wij willen kinderen de kans geven om optimaal tot leren te komen en zoveel mogelijk te leren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren rekenen, lezen en schrijven en besteden veel tijd aan de basisvaardigheden. Het is een vanzelfsprekendheid dat leerkrachten kinderen uitdagen om te leren en werken met doorgaande lijnen in ons onderwijs.

Ieder kind heeft zijn/haar eigen kenmerken en kwaliteiten en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier en in een eigen tempo. Wij willen in ons onderwijs aansluiten bij en omgaan met verschillen tussen kinderen en uitgaan van hun kwaliteiten en hun onderwijsbehoeften. In de ontwikkeling staat ieder individueel kind centraal en wordt niet gekeken naar leeftijd of groep. Ons aanbod is bewust en weloverwogen. In hoge mate nemen kinderen zelf verantwoordelijkheid om  op zoek te gaan naar hun eigen interesses. We willen dat kinderen nieuwsgierig zijn en blijven. Wij vragen actieve betrokkenheid en zorgen ervoor dat zelfstandig werken als rode draad door onze school loopt.

Onderwijs is in de loop der jaren steeds meer maatwerk geworden. Bovendien worden specifieke problemen steeds beter herkend. Bij ons op school zien we wat kinderen nodig hebben en spelen we in op de behoeften en kwaliteiten van het individuele kind.

2. Beleven

Ieder kind krijgt de kans om de eigen interesses te volgen en te ontdekken waar hij of zij goed in is. Uitgangspunt is dat ieder kind kwaliteiten heeft. Kinderen krijgen op basisschool Meer en Dorp ook de kans om zich op kunstzinnig, motorisch, sportief of technisch gebied te ontwikkelen. Ons onderwijs laat kinderen ook leren door te doen, praktisch aan de slag te gaan, op onderzoek te gaan, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en de interesse te verleggen. Natuurbeleving, bewegen, creativiteit, ontdekken en experimenteren maken onderdeel uit van het leren.

We streven ernaar om meer vakoverstijgend/thematisch te werken. Meer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten, omdat daardoor de leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker wordt gemaakt. Bijvoorbeeld samenhang tussen verschillende vakken of leergebieden, tussen leerjaren en tussen school en omgeving (IKC).

Samenwerking en elkaar helpen spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Op school werken kinderen met elkaar samen en dragen zorg voor elkaar, ongeacht de leeftijd. Kinderen leren om elkaar hulp te vragen en hulp te geven tijdens het zelfstandig werken. Wij stimuleren ze daarbij.

3. Veiligheid

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig, gezien en gehoord voelen. Veiligheid begint bij het weten dat de ander ziet wie je bent, je respecteert en je accepteert zoals je bent. Wij willen graag dat kinderen opgroeien in een omgeving waarin sprake is van sociale verbondenheid: een omgeving waarin zij zich welkom en gerespecteerd voelen, waarin ze merken dat er positieve verwachtingen over hen bestaan en waarin ze ondervinden dat ze ‘ertoe doen’. Wij zijn een school waar ieder kind mag zijn wie het is en wordt aangemoedigd om zichzelf te laten zien. Ieder kind krijgt op onze school de kans om te ontdekken waar het goed in is en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Veiligheid is ook weten binnen welke kaders je kunt handelen. Wij geven onze kinderen de vrijheid en het vertrouwen om de eigen wensen en behoeften te volgen en zelf beslissingen te nemen. Kinderen leren zelfstandig op zoek te gaan naar oplossingen en zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de verwezenlijking van de eigen wensen. Doordat wij duidelijke kaders stellen, leren ze ook dat niet alles in vrijheid mogelijk is. Wij gaan ervan uit dat ouders en leerkrachten samen de taak hebben om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling, waarbij het belangrijk is dat kinderen kunnen werken in een sfeer van ‘kunnen, willen en durven’. Een grote betrokkenheid tussen ouders en leerkrachten zien wij als een belangrijke voorwaarde voor een goede ontwikkeling van kinderen.